Αρχική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Αναλόγως, έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική για να μπορέσετε να καταλάβετε πώς συλλέγουμε, χρήση, επικοινωνούν και να αποκαλύψει και να κάνουν χρήση των προσωπικών πληροφοριών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
• Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, θα προσδιοριστούν οι σκοποί για τους οποίους οι πληροφορίες που συλλέγονται.
• Θα συλλέξει και χρήση των προσωπικών πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο με στόχο την εκπλήρωση αυτών των στόχων που καθορίζονται από εμάς και για άλλες συμβατές σκοπούς, αν δεν λάβει τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή μεμονωμένα, όπως απαιτείται από το νόμο.
• Θα διατηρήσει μόνο τις προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπούς.
• Θα συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και, ανάλογα με την περίπτωση, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου.
• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, και, στο βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβείς, πλήρης, και up-to-ημερομηνία.
• Θα προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες με λογικές εγγυήσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.
• Θα κάνουμε άμεσα διαθέσιμες στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.

Έχουμε δεσμευτεί να διεξάγει τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών προστατεύεται και να διατηρείται.