ખેર ગોપનીયતા નીતિ

ગોપનીયતા નીતિ

તમારી ગોપનીયતા અમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તદનુસાર, અમે ક્રમમાં આ નીતિ વિકસાવી છે તમે સમજવા માટે અમે કેવી રીતે એકત્રિત, વાપરવુ, વાતચીત અને જાહેર અને વ્યક્તિગત માહિતી ઉપયોગ કરી. નીચે આપેલી માહિતી અમારી ગોપનીયતા નીતિ રૂપરેખા.
પહેલાં અથવા વ્યક્તિગત માહિતી એકઠી સમયે •, અમે હેતુઓ કે જેના માટે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે ઓળખશે.
• અમે ભેગી કરે છે અને સંપૂર્ણપણે તે હેતુઓ અમને દ્વારા અને અન્ય સુસંગત હેતુઓ માટે સ્પષ્ટ પરિપૂર્ણ ઉદ્દેશ સાથે વ્યક્તિગત માહિતીનો ઉપયોગ કરશે, કારણ કે કાયદા દ્વારા જરૂરી સિવાય અમે વ્યક્તિગત ચિંતા અથવા સંમતિ મેળવવા.
• અમે માત્ર તે હેતુઓ પરિપૂર્ણતા માટે લાંબા સમય સુધી જરૂરી તરીકે વ્યક્તિગત માહિતી જાળવી રાખશે.
• અમે કાયદેસર અને વાજબી માધ્યમ દ્વારા વ્યક્તિગત માહિતી એકત્રિત કરશે, જ્યાં યોગ્ય, જ્ઞાન કે વ્યક્તિગત સંમતિ સાથે સંબંધિત.
• વ્યક્તિગત માહિતી હેતુઓ કે જેના માટે તે વાપરી શકાય છે સંબંધિત હોવા જોઈએ, અને, હદ તે હેતુ માટે જરૂરી, ચોક્કસ હોવા જોઈએ, પૂર્ણ, અને અપ ટુ ડેટ.
• અમે નુકશાન અથવા ચોરી સામે વાજબી સુરક્ષા સુરક્ષાના દ્વારા વ્યક્તિગત માહિતી રક્ષણ કરશે, તેમજ અનધિકૃત ઍક્સેસ, જાહેરાતને, કૉપિ, ઉપયોગ અથવા ફેરફાર.
• અમે અમારી નીતિઓ અને વ્યક્તિગત માહિતી વ્યવસ્થાપન લગતા સિદ્ધાંતો વિશે ગ્રાહકો માહિતી સરળતાથી ઉપલબ્ધ કરશે.

અમે આ સિદ્ધાંતો અનુસાર અમારા બિઝનેસ કરવા તેની ખાતરી કરવા માટે વ્યક્તિગત માહિતીની ગોપનીયતાની સુરક્ષિત અને જાળવવામાં આવે છે માટે પ્રતિબદ્ધ છે.