[ച്രുമ്_ചൊംതച്ത്_ഫൊര്മ് ചൊംതച്ത്_ഫൊര്മ്_ചപ്ത്ഛ =”സമ്മതം” ചൊംതച്ത്_ഫൊര്മ്_ബുത്തൊന്_അലിഗ്ന്മെംത് =”കേന്ദ്രം” ചൊംതച്ത്_ഫൊര്മ്_സ്ത്യ്ലെ =”സ്ത്യ്ലെ_൧″ ചൊംതച്ത്_ഫൊര്മ്_തെക്സത്_സ്ത്യ്ലെ =”ലേബൽ” ചൊംതച്ത്_ഫൊര്മ്_ഇദ് =”ഇദ്_൫൪൪അഅദ൨൨എ൪൯എ”]