rumah Dasar privasi

Dasar privasi

Privasi anda adalah amat penting kepada kami. sewajarnya, kami telah membangunkan Polisi ini bagi membolehkan anda untuk memahami bagaimana kita mengumpul, penggunaan, berkomunikasi dan mendedahkan dan menggunakan maklumat peribadi. Berikut menggariskan dasar privasi.
• Sebelum atau pada masa mengumpul maklumat peribadi, kami akan mengenal pasti maksud yang baginya maklumat yang dikumpul.
• Kami akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi semata-mata dengan tujuan memenuhi maksud yang dinyatakan oleh kami dan untuk tujuan lain yang serasi, kecuali kami mendapat kebenaran daripada individu yang berkenaan atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.
• Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi selagi perlu untuk memenuhi tujuan tersebut.
• Kami akan mengumpul maklumat peribadi dengan cara yang sah dan adil dan, di mana sesuai, dengan pengetahuan atau kebenaran daripada individu yang berkenaan.
• Data peribadi harus relevan kepada maksud yang baginya ia adalah untuk digunakan, dan, setakat yang perlu bagi maksud itu, hendaklah tepat, lengkap, dan up-to-date.
• Kami akan melindungi maklumat peribadi dengan perlindungan keselamatan yang munasabah terhadap kerugian atau kecurian, serta akses yang tidak dibenarkan, pendedahan, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian.
• Kami akan membuat sedia ada kepada pelanggan maklumat mengenai dasar-dasar dan amalan kami berkaitan dengan pengurusan maklumat peribadi.

Kami komited untuk menjalankan perniagaan kami selaras dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahawa kerahsiaan maklumat peribadi adalah dilindungi dan dikekalkan.