Trang Chủ Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để các bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và công bố và sử dụng thông tin cá nhân. Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.
• Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định các mục đích mà thông tin được thu thập.
• Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục đích thực hiện những mục đích theo quy định của chúng tôi và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi được sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
• Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân miễn là cần thiết cho việc thực hiện những mục đích.
• Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng phương tiện hợp pháp và công bằng và, nơi thích hợp, với những kiến ​​thức hoặc sự đồng ý của cá nhân liên quan.
• Dữ liệu cá nhân nên có liên quan đến các mục đích mà nó được sử dụng, và, trong chừng mực cần thiết cho những mục đích, phải chính xác, hoàn thành, và up-to-date.
• Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý chống lại sự mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
• Chúng tôi sẽ làm cho có sẵn cho khách hàng thông tin về các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.

Chúng tôi cam kết hoạt động kinh doanh của chúng tôi phù hợp với những nguyên tắc này để đảm bảo rằng tính bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.